Winkelmandje

WINKELWAGEN

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door FRAMO sport B.V., gevestigd te Duiven, hierna te noemen "FRAMO", aangegaan.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van "FRAMO" zijn algemene voorwaarden.

1-3 Bijzondere van "FRAMO" zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

2-1 "FRAMO" aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van "FRAMO" onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door "FRAMO" aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van "FRAMO", exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

3-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door "FRAMO" zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden "FRAMO" niet.

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van "FRAMO" binden de laatste niet, voor zover ze door "FRAMO" niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor "FRAMO" door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.

5-2 Elke met "FRAMO" aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat "FRAMO" zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie "FRAMO" zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door "FRAMO" bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van sluiting geldende prijzen.

6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden "FRAMO" niet.

6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

6-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 8 Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van "FRAMO".

Artikel 9 Aanbetaling

"FRAMO" is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van "FRAMO" de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door "FRAMO" aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresse verzending, dan zijn de extra hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11 Leveringstermijnen

11-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.

11-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor "FRAMO" zijn de goederen te leveren.

11-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Meer- en minderwerk

12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

12-3 Door "FRAMO" te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 Annuleren

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door "FRAMO" reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan "FRAMO" als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht "FRAMO" te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt "FRAMO" zich van alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclame

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, "FRAMO" terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering "FRAMO" wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15-2 "FRAMO" dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

15-4 Indien de reclame naar het oordeel van "FRAMO" c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. "FRAMO" is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 16 Garantie

Voor gekochte en geleverde goederen met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Retentierecht

Wanneer "FRAMO" goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18-1 "FRAMO" is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
A. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
B. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

18-2 "FRAMO" is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van "FRAMO" of van hen, die door "FRAMO" te werk zijn gesteld.

18-3 "FRAMO" zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht

19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar "FRAMO" of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van "FRAMO" ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van "FRAMO", dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor "FRAMO" overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19-2 "FRAMO" is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

20-1 Zolang "FRAMO" geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van "FRAMO".

20-2 "FRAMO" heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal "FRAMO" ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of te dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft "FRAMO" eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die "FRAMO" op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling

22-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na inleiding van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22-2 "FRAMO" is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22-3 "FRAMO" is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengewone, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-4 De buitengerechtelijke 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,--. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat "FRAMO" zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op alle door "FRAMO" gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor het Burgerlijke Rechter van de woon c.q. vestigingsplaats van "FRAMO", indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.